Iphiclides podalirius-Podalirio (Melchiorre Pizzitola)

Copyright - Melchiorre Pizzitola